Εντύπωμα

Οι πληροφορίες σας σχετικά με
τη διεύθυνση της εταιρείας, τον διευθυντή/διαχειριστή, την ταχυδρομική διεύθυνση, την επικοινωνία, το δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Δήλωση ευθύνης

Παρά τον επιμελή έλεγχο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων.